Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7381/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu pháo hoa

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
(Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 3279/VPCP-KTTH ngày 09/05/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu pháo hoa phục vụ tết Giáp Ngọ 2014 do Nhà máy Z121 (Bộ Quốc Phòng) nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, sổ sách, chứng từ, phiếu nhập kho, xuất kho, hợp đồng, hóa đơn mua bán pháo hoa giữa Nhà máy Z121 với các tỉnh, thành phố để xác định 11.427 thùng pháo hoa được bán cho các tỉnh, thành phố sử dụng trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 (bao gồm cả số pháo sử dụng để bắn nghiệm thu). Nếu xác định số pháo hoa trên được sử dụng đúng mục đích như khai báo của Nhà máy, đồng thời giá bán ra chưa bao gồm thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT đầu vào thì xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính và các chứng từ có liên quan đến việc xác định giá bán pháo hoa của Nhà máy cho các tỉnh, thành phố.

Trường hợp Nhà máy sử dụng không đúng mục đích như trình bày thì phải tính lại số thuế nhập khẩu phải nộp và xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Nhà máy Z121 được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Quốc Phòng;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn