Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc về mã HS trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

 

Trả lời công văn số 137/HQLA-NV ngày 31/01/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An và công văn số 35/HQHT-NV ngày 10/01/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trình bày vướng mắc về mã số HS trên C/O mẫu D của Thái Lan và Giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công thương cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thể hiện mã số hàng hóa được sử dụng ở cấp độ 8 số. Theo đó, trường hợp mã số hàng hóa trên C/O chi tiết ở cấp độ 10 số được xem là không có sự khác biệt về mã số nếu:

- Mã số hàng hóa được cơ quan Hải quan áp trùng với mã số trên C/O ở cấp độ 8 số; và

- Thông tin mô tả hàng hóa trên C/O phù hợp với định danh hàng hóa theo mã số được cơ quan Hải quan áp.

2. Trong trường hợp có sự khác biệt về phân loại mã số HS trên C/O và kết quả áp mã của cơ quan Hải quan, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương.

3. Vướng mắc liên quan đến Giấy phép nhập khẩu tự động đã được hướng dẫn tại công văn số 71/GSQL-GQ1 ngày 14/02/2012.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh