Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/QLLĐNN-ĐL-CM
V/v: Tiếp tục đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO SDA.,JSC)

Liên quan đến việc tạm dừng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan của Công ty tại công văn số 524/QLLĐNN-ĐL-CM ngày 24/4/2014 của Cục Quản lý lao động ngoài nước, sau khi xem xét báo cáo kết quả giải quyết phát sinh, cam kết thực hiện đúng các quy định và đề nghị được tiếp tục đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan của Công ty tại công văn số 1060/SIMCO-HTQT ngày 5/5/2014 và Công văn số 1099/SIMCO-HTQT ngày 19/05/2014 Cục Quản lý lao động ngoài nước có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để công ty tiếp tục đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan kể từ ngày 15/06/2014.

2. Yêu cầu Công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành và nội dung công ty đã cam kết; giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng và cam kết của đối tác và người sử dụng lao động Đài Loan đối với người lao động do công ty đưa đi làm việc tại Đài Loan; tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo, hợp tác quản lý và giải quyết phát sinh tốt đối với người lao động do công ty đưa sang làm việc tại Đài Loan; tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động, tìm kiếm và hỗ trợ làm thủ tục đưa nhanh số lao động của công ty bỏ hợp đồng hiện còn ở Đài Loan về nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP (để biết&p/h);
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam (để biết &p/h);
- Ban QLLĐVN tại Đài Bắc (để t/h);
- Các đơn vị: TTr, PC-TH, TTTT;
- Lưu VT, ĐL-CM.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh