Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 737/TCHQ-GSQL
V/v thanh lý nhiên liệu trên tàu biển

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Vận tải Công nghiệp Tàu thủy.
(Đ/c: tầng 12 tòa nhà Sông Đà, số 18/165 Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 221/CV-SPC ngày 30/01/2012 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Vận tải Công nghiệp Tàu thủy về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quá trình mua bán tàu biển Công ty TNHH MTV đầu tư và Vận tải Công nghiệp Tàu thủy nêu tại công văn số 221/CV-SP dẫn trên, nếu sau khi hoàn thành thủ tục mua bán tàu theo quy định hiện hành mà Công ty mua tàu không mua lượng nhiên liệu còn lại trên tàu biển (nhiên liệu mua tại cảng nước ngoài), đề nghị Công ty thanh lý (bán) lượng nhiên liệu cho thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính và thủ tục thanh lý thực hiện tương tự như đối với lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 6 Thông tư số 165/2010/TT-BTC và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan (nơi Công ty dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Đầu tư và Vận tải Công nghiệp Tàu thủy biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh