Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/TCHQ-GSQL
V/v DNCX thực hiện quyền XK, quyền NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 226/HQBD-GSQL ngày 18/01/2012 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về vướng mắc về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. DNCX xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu như hàng hóa kinh doanh theo hợp đồng thương mại của doanh nghiệp thường (căn cứ quy định tại Điều 3, Luật Thuế Xuất nhập khẩuKhoản 7, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính).

Khi DNCX mua hàng hóa của doanh nghiệp nội địa để thực hiện quyền xuất khẩu thì DNCX và doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

2. - Trường hợp DNCX thực hiện quyền xuất khẩu nhưng không xuất hàng hóa ra nước ngoài mà bán cho DNCX khác thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hóa trao đổi giữa DN nội địa và DNCX theo quy định tại điểm d, khoản 3, Thông tư 194/2010/TT-BTC dẫn trên.

- Trường hợp DNCX thực hiện quyền xuất khẩu bán hàng hóa cho nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ với điều kiện phải đáp ứng các quy định về XNK tại chỗ quy định tại Điều 15, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

3. DNCX khi thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại điểm 1, 2 nêu trên phải đảm bảo các quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư 09/2007/TT-BCT ngày 17/07/2007 và Thông tư 05/2008/TT-BTC ngày 14/04/2008 của Bộ Công thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh