Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)
(Đ/c: Khu công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 260911/2011/CVKT ngày 31/01/2012 của Công ty TNHH Dynapac về việc hướng dẫn thời điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và thủ tục thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng nhập SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

- Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 71 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty và sẽ nghiên cứu khi sửa Thông tư số 222/2009/TT-BTC .

2. Thủ tục thanh khoản, hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 9, Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì "Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này) …" theo đó, nếu khách hàng của Công ty (cụ thể Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam) là doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thì không thuộc đối tượng điều chỉnh tại khoản 9 Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Dynapac biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu, VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh