Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7347/VPCP-KTTH
V/v xử lý khó khăn của Công ty c phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10980/BTC-TCDN ngày 09 tháng 6 năm 2016 về việc điều chỉnh mức trích khấu hao và chênh lệch tỷ giá của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trích khấu hao cơ bản tài sản cố định và hạch toán chênh lệ tỷ giá ngoại tệ theo quy định hiện hành.

2. Yêu cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Việt Nam:

- Sớm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Cải tạo - Mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, đăng ký tăng tài sản cố định và thực hiện trích khấu hao theo quy định.

- Thực hiện các biện pháp tiết giảm tối đa chi phí, hợp lý hóa sản xuất để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp