Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7324/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến tránh quc lộ 1 đoạn qua Đèo Con

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5984/BGTVT-ĐTCT ngày 30 tháng 5 năm 2016); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5506/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 7 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 8786/BTC-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (văn bản số 2610/UBND-GT1 ngày 14 tháng 6 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (văn bản số 1162/UBND-XDCB ngày 25 tháng 7 năm 2016) về việc đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Con (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Về phương án đầu tư: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về phương án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Con, bảo đảm Tiết kiệm, hiệu quả, có tính đến ảnh hưởng của hướng tuyến đường cao tốc Vũng Áng - Bùng đang được chuẩn bị đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp Dự án vào danh Mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về cơ chế đầu tư: đồng ý áp dụng cơ chế của các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên đã được TTgCP cho phép tại văn bản số 979/TTg-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 đối với việc đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Con.

- Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án: thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục