Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/TTg-NN
V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1694/BNN-TCLN ngày 24 tháng 3 năm 2021, số 2386/BNN-TCLN ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; ý kiến của các bộ, ngành tại buổi họp ngày 06 tháng 4 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 237,5 ha rừng trồng, gồm: 186,09 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất (183,95 ha rừng trồng ngập mặn tại thị xã Quảng Yên, 2,14 ha rừng trồng núi đất tại thành phố Hạ Long); 51,41 ha rừng trồng ngập mặn đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng từ rừng phòng hộ (39,97 ha tại thị xã Quảng Yên, 11,44 ha tại thành phố Hạ Long) để thực hiện Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long. Địa điểm: Tiểu khu 96b, Tiểu khu 98a phường Đại Yên, khoảnh 3 Tiểu khu 98b phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; Tiểu khu 48c, 48j xã Hoàng Tân; Tiểu khu 48g, phường Hà An; Tiểu khu 48b, phường Tân An, thị xã Quảng Yên như nội dung thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1694/BNN-TCLN ngày 24 tháng 3 năm 2021, số 2386/BNN-TCLN ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật thông tin về nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) và loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất), tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, kết quả thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu ở mục 1 văn bản này chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp và quy định của các pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đ triển khai Dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, QP, CA, XD, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (02)Kh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành