Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/LĐTBXH-PC
V/v đôn đốc triển khai thực hiện công tác pháp điển năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: ……………………………………………………….

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác pháp điển1, Bộ đã ban hành Quyết định số 761/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp điển và đã nhiều lần đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện công tác này.

Tuy nhiên đến nay, các đơn vị được Bộ giao chủ trì pháp điển đề mục vẫn chưa chủ động, nghiêm túc thực hiện công việc này: các đề mục phải hoàn thành trong quý IV năm 2017 (Phụ lục 1) vẫn chưa có sản phẩm; các đề mục phải hoàn thành trong năm 2018 (Phụ lục 2) cũng chưa chủ động, tiến hành thực hiện công việc.

Để đáp ứng yêu cầu, tiến độ công việc pháp điển trong năm 2018, Bộ yêu cầu các đơn vị được phân công pháp điển:

- Tiến hành pháp điển các đề mục theo Phụ lục 1 và gửi kết quả sản phẩm về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 31/3/2018.

- Khẩn trương lập kế hoạch, rà soát các văn bản và tiến hành pháp điển các đề mục theo Phụ lục 2 để kịp tiến độ2./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐỀ MỤC PHÁP ĐIỂN CÓ THỜI HẠN HOÀN THÀNH VÀO QUÝ IV/2017

Stt

Tên chủ đề

Tên đề mục

Số thứ tự đề mục trong chủ đề

Đơn vị chủ trì thực hiện

Kết quả thực hiện

1

Chính sách xã hội

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

1

Cục Bảo trợ xã hội

Chưa có sản phẩm

Người cao tuổi

2

Cục Bảo trợ xã hội

Chưa có sản phẩm

Người khuyết tật

3

Cục Bảo trợ xã hội

Chưa có sản phẩm

Phòng, chống mại dâm

4

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Có sản phẩm nhưng chưa gửi thẩm định

Ưu đãi người có công với cách mạng

5

Cục Người có công

Chưa có sản phẩm

2

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Bình đẳng giới

2

Vụ Bình đẳng giới

Chưa có sản phẩm

3

Lao động

Việc làm

4

Cục Việc làm

Chưa có sản phẩm

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH ĐỀ MỤC PHÁP ĐIỂN CÓ THỜI HẠN HOÀN THÀNH TRONG QUÝ IV/2018;

stt

Tên chủ đề

Tên đề mục

Số thứ tự đề mục trong chủ đề

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

1

Vụ Bảo hiểm xã hội

Quý IV/2018

2

Lao động

Dạy nghề

1

Tổng cục Dạy nghề

Quý IV/2018

Lao động

2

Đồng chủ trì Vụ Lao động- Tiền lương, Cục An toàn lao động, Vụ Pháp chế

Quý IV/2018

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Quý IV/2018

 1 Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển

2 Mọi thông tin liên quan thực hiện nhiệm vụ Pháp điển, đề nghị Quý đơn vị liên hệ về Vụ Pháp chế, đầu mối: Đ/c Nguyễn Hữu Long, ĐT: 04.38269545, ĐT di động: 0902111096.