Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/BGDĐT-KHTC
V/v: Dự án đầu tư thành lập Học viện kiểm sát

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 666/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 2 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát, Bộ giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

- Thống nhất và ủng hộ chủ trương thành lập Học viện Kiểm sát trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát và góp phần thực hiện công cuộc cải cách tư pháp theo Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để nghiên cứu lập Đề án thành lập Học viện Kiểm sát theo các quy định tại Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga