Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7275/BTC-CST
V/v thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng động cơ diezel

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Ford Việt Nam

Trả lời công văn số 01/2014/FVL-XNK ngày 3/3/2014 của Công ty TNHH Ford Việt Nam kiến nghị giảm thuế nhập khẩu mặt hàng động cơ ô tô dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 thì mặt hàng động cơ dầu nguyên chiếc (diesel hoặc bán diesel) dùng cho xe thuộc Chương 87 thuộc mã hàng 8408.20.21, 8408.20.22 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 25%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định ATIGA là 5%, ASEAN - Nhật Bản và Việt Nam- Nhật Bản là 3%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng động cơ dầu thuộc 02 mã hàng 8408.20.21, 8408.20.22 được điều chỉnh tăng từ 01/01/2014 nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (các loại động cơ Diesel từ 100 mã lực trở lên thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 - Phụ lục 1 Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg). Đồng thời nhằm khuyến khích sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (mặt hàng động cơ ô tô có tên trong danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị công ty Ford Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành của Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, đồng thời đề nghị Công ty chủ động tìm nguồn nhập khẩu từ ASEAN hoặc Nhật Bản để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho mặt hàng động cơ dầu nhập khẩu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy