Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7273/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng thép cán nóng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Hiệp hội Thép Việt Nam

Trả lời công văn số 04/HHTVN ngày 27/2/2014 của Hiệp hội thép Việt Nam kiến nghị điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với thép cán nóng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì mặt hàng sắt thép thuộc nhóm 72.13: Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có kích thước Ф5,5 - Ф40 mm là mặt hàng trong nước đã sản xuất được (STT 88, Phụ lục II, Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT).

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013: “Rà soát, điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế đối với một số mặt hàng trong nước đã sản xuất được”, Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất của một số mặt hàng sắt thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 72.13 tăng từ 0% lên 3% theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 .

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp Hội Thép Việt Nam và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST(PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy