Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 726/CHHVN-PC
V/v “Cấp GCN theo CLC 92”

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

CÁC CHỦ TÀU DẦU VIỆT NAM

Thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1916/GTVT-HTQT ngày 20.4.2004, Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính khác về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho các tàu dầu Việt Nam như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các tàu chở dầu dạng xô từ 2.000 trở lên.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Khi làm thủ tục, chủ tàu phải nộp hoặc xuất trình các giấy tờ dưới đây:

- Nộp 01 đơn xin cấp Giấy chứng nhận.

- Xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận.

- Xuất trình bản gốc Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với yêu cầu của Công ước; đồng thời, nộp 01 bản phô tô các giấy tờ này có ký xác nhận của Giám đốc và đóng dấu của công ty.

- Nộp bản gốc Giấy chứng nhận của người bảo hiểm hoặc người bảo lãnh tài chính về việc đã cấp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính phù hợp với yêu cầu của Công ước.

3. Nơi cấp Giấy chứng nhận: Cục Hàng hải Việt Nam, số 8 Phạm Hùng – Hà Nội. Điện thoại: 04.7683129. Fax: 04.7683058.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các Chủ tàu dầu biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (thay b/c);
- Các Ban: ĐKTB&TV, VT; TCKT, QHQT, VP IMO;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các CQĐKTB&TV khu vực;
- Lưu: PC+HC.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC HHVN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Đức

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU
CERTIFAC ATE. OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURTTY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Số GCN (Certificate No):…………………..

Được cấp theo quy định của Điều VII Công ước Quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm đầu năm 1992.

Issued in accordance with provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. 1992.

Tên tàu

Name of ship

Số đăng ký hoặc hộ chiếu

Distinetive number or letters

Cảng đăng ký

Port of registrv

Số IMO

IMO numbers

Tên và địa chỉ của chủ tàu

Name and address of owner

 

 

 

 

 

 Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam xác nhận rằng đơn bảo hiểm hoặc các bảo đảm tài chính khác đối với tàu có tên nêu trên có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tại Điều VII của Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu, năm 1992.

By the authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam maritime Administration hereby certifies that there is in force in respect of the above-named ship a poliey of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention trong Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Loại hình bảo đảm (Type of Decurity):…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….…………………………………………...

…………………………………………………………………….…………………………………………...

Thời hạn của bảo đảm (Duration of Security): …………………………………………………………...

Tên và địa chỉ của các công ty bảo hiểm và/hoặc (những) người bảo lãnh

(Name and Address of the Iuserer(s) and/or Guarantor(s))

Tên (Name): …………………………………………………………………….……………………………

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………….……………………..

Tên (Name): …………………………………………………………………….……………………………

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………….……………………..

Giấy chứng nhận này có giá trị đến (This certigicate is valid until):……………………………………

Cấp tại (At):…………………………………….. Ngày (On): …………………………………………….

…………………………………

Chữ ký và    danh của người cấn