Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7221/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin.
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/SY/2014 ngày 02/01/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin về việc vướng mắc trong việc nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: Nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu mua trong nước phát sinh từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/10/2010, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin, ngày 24/06/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 8146/BTC-TCHQ hướng dẫn việc thực hiện.

Để có cơ sở xét không thu thuế xuất khẩu đối với phần hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai phát sinh từ ngày 23/09/2008 đến trước ngày 01/10/2010 (từ 01/01/2008 đến trước ngày 23/09/2008 hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu không phải nộp thuế XK theo hướng dẫn tại các công văn số 5226/BTC-TCHQ ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính và công văn số 3479/TCHQ-KTTT ngày 26/06/2007 của Tổng cục Hải quan) nhưng doanh nghiệp chưa kê khai nộp thuế xuất khẩu, trong trường hợp Công ty vẫn tiếp tục sản xuất và xuất khẩu mặt hàng bột men Zirconium Silicate nhưng chưa đăng ký định mức với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu; căn cứ báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 1433/BTC-CST ngày 01/02/2010 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 967/VPCP-KTTH ngày 10/02/2010, Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin lập Bảng thông báo định mức sản phẩm xuất khẩu cho mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay có cùng mã nguyên liệu để sản xuất mặt hàng bột men Zirconium Silicate xuất khẩu từ 23/09/2009 đến trước ngày 01/10/2010.

2. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, chứng từ, sổ sách kế toán, quy trình sản xuất, chế độ quản lý, luân chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, Bảng thông báo định mức sản phẩm xuất khẩu do Công ty lập như nêu tại điểm 1 công văn này, nếu có cùng mã nguyên liệu, cùng sản phẩm xuất khẩu, hàng hóa chưa kê khai nộp thuế xuất khẩu, thì thực hiện:

- Chấp nhận Bảng thông báo định mức này để thực hiện không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu;

- Ấn định thuế xuất khẩu đối với phần sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu mua trong nước;

- Kiểm tra để đảm bảo lô hàng xuất khẩu tại các tờ khai phát sinh trong giai đoạn này được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu mua trong nước khớp với hồ sơ hải quan, thời gian, nguồn gốc và định mức theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp tự tính toán lại thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế xuất khẩu được điều chỉnh từ nguyên liệu nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT. Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường