Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7212/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6710/BGTVT-CQLXD ngày 10 tháng 7 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4889/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 7 năm 2020), Tư pháp (2831/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 9299/BTC-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 3925/BXD-KTXD ngày 12 tháng 8 năm 2020) về việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư tại Quyết định số 18/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2020 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số số 539/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007. Các Quyết định này căn cứ ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, để có cơ sở Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục