Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Sotrans Logistic
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, P.13, Q.4, TP.HCM
Mã số thuế: 0315428529

Trả lời văn thư số 409/CV-STLOG ngày 09/12/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về kê khai thuế TNCN (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC):

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

…”

Căn cứ Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có người lao động được điều chuyển từ Công ty mẹ đến làm việc từ 01/01/2019, trong năm người lao động nhận thu nhập tại Công ty đồng thời có khoản thu nhập do Công ty mẹ chi trả vào tháng 1/2019 thì cá nhân này thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho Công ty năm 2019.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT9;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (lnlinh.5b).
2587

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình