Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7203/TC-TCT
Về việc đăng ký chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7203/TC-TCT NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN LỖ

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị hướng dẫn thực hiện phương pháp chuyển lỗ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 74/TC-TCT ngày 20/10/1997, Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải đăng ký chuyển lỗ ngay sau năm tài chính phát sinh lỗ. Tuy nhiên, do việc thực hiện chuyển lỗ của các doanh nghiệp chưa được thống nhất và phù hợp với quy định của các Thông tư nêu trên. Nay, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm việc đăng ký chuyển lỗ như sau:

- Đối với các khoản lỗ phát sinh từ năm tài chính 1997-2000 nếu các doanh nghiệp chưa đăng ký phương án chuyển lỗ thì được đăng ký phương án chuyển lỗ quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên áp dụng cho các trường hợp:

+ Doanh nghiệp chưa phát sinh lãi

+ Doanh nghiệp đã phát sinh lãi vào năm tài chính được miễn giảm thuế nhưng cơ quan thuế chưa thực hiện quyết toán thuế. Nếu đã quyết toán thuế thì việc đăng ký chuyển lỗ không được làm thay đổi số thu Ngân sách Nhà nước đã quyết toán.

- Đối với các khoản lỗ phát sinh kể từ năm tài chính 2000, các doanh nghiệp phải đăng ký chuyển lỗ theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)