Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7101/VPCP-NN
V/v Báo điện tử Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Báo điện tử Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 19 tháng 8 năm 2020 có bài viết: “Đất vàng” - Vì đâu mãi một điệp khúc ... “bỏ hoang”? có phản ánh nội dung: Hiện có tới hơn 300 dự án “treo”, “bỏ hoang” ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội, khiến người dân sống trong vùng quy hoạch dự án gặp khó khăn, đặc biệt là gây lãng phí tài nguyên đất... Đây không phải là vấn đề mới, nhưng để xử lý được những tồn tại lại là điệp khúc không hồi kết..., Thủ tướng Chính phủ giao:

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý nội dung Báo phản ánh trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Báo điện tử Diễn đàn Doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Cổng TTĐTCP, Các Vụ: TKBT, CN;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7101/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng dự án treo, bỏ hoang ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7101/VPCP-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/08/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản