Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/BVHTTDL-VHDT
V/v thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 248/UBND-KGVX ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị công nhận bản truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tham mưu, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận bản Kéo, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên là bản truyền thống tiêu biểu cần được bảo tồn và hoàn thiện dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tại địa phương. Trên cơ sở Hồ sơ đã hoàn thiện của Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức công nhận làng, bản, buôn được lựa chọn đầu tư là làng truyền thống tiêu biểu cần được bảo tồn trong những năm tiếp theo tại buổi Họp thẩm định Dự án.

2. Thời gian tổ chức thẩm định Dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 dự kiến trong tháng 4/2018. Do vậy, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ Dự án (đã nêu cụ th trong công văn số 5615/BVHTTDL-VHDT ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để tổ chức thẩm định theo đúng tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh Điện Biên (đểphối hợp);
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, VHDT, LH.08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA DÂN TỘC
Nguyễn Thị Hải Nhung