Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7094/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử ra ngày 20 tháng 8 năm 2020 có bài về việc “Khó kéo giảm chi phí vận tải, tại sao?” phản ánh việc giảm tỷ lệ xe chạy rỗng là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí vận tải nhưng vẫn là bài toán rất nan giải (bản chụp bài báo kèm theo).

Về vấn đề nêu trên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các bất cập, khó khăn của sàn giao dịch vận tải; có giải pháp nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải, nhất là vận tải hàng hóa và trả lời cho Báo Sài Gòn Giải Phóng biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Báo SGGP (thay trả lời);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7094/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7094/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/08/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản