Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/VPCP-QHQT
V/v Tháo gỡ vướng mc cho các dự án ODA vay vốn ADB tài khóa 2016 của Bộ Giao thông vận ti

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 598/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 trình Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với các Bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vấn đề của các dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong năm tài khóa 2016, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao:

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên của Bộ Giao thông vận tải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 04 tháng 02 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm văn bản số 598/BGTVT-KHĐT);
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp