Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7036/VPCP-V.I
V/v đề nghị xem xét, điều tra vụ việc vi phạm pháp luật tại Trung tâm KKK thuộc Tổng cục Thủy sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét Báo cáo số 6496/BNN-TTr ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc vi phạm pháp luật tại Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

- Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ kiểm tra, đánh giá các tài liệu, chứng cứ về vụ việc vi phạm pháp luật tại Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; nếu có dấu hiệu tội phạm thì quyết định khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 về việc xác định có căn cứ khởi tố hoặc không có căn cứ khởi tố.

- Trong quá trình Bộ Công an xử lý vụ việc nói trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tiếp tục thanh tra làm rõ các sản phẩm thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản đã đưa vào danh mục được phép lưu hành trên thị trường, trái quy định của pháp luật, có bao nhiêu sản phẩm thực tế đã lưu hành, bao nhiêu sản phẩm chưa lưu hành; giám định chất lượng các sản phẩm, xác định hậu quả và chuyển kết luận giám định đến Bộ Công an.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, KTTH, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3) TMH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7036/VPCP-V.I năm 2016 đề nghị xem xét, điều tra vụ việc vi phạm pháp luật tại Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định thuộc Tổng cục Thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7036/VPCP-V.I
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/08/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Lê Mạnh Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/08/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản