Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7031/NHNN-TTGSNH
V/v cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

nh gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Không bao gồm Quỹ Tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô)

Qua công tác thanh tra, giám sát cho thấy có hiện tượng một số Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) cho khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm nhưng không có phương án sử dụng vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, vi phạm quy định của NHNN về sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay. Để ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN yêu cầu các TCTD:

1. Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay, về lãi suất huy động bằng ngoại tệ, về sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay; kiểm soát chặt chẽ khoản vay, đặc biệt là kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay và giải ngân vốn vay đối với khoản vay có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm. NHNN sẽ xử lý nghiêm các TCTD cố tình vi phạm.

2. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động huy động vốn và cho vay, đặc biệt là các khoản cho vay có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm. Chủ động xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm quy địch nêu tại điểm 1 văn bản này.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ, bao gồm cả quy định cho vay có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

4. Kịp thời báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố những trường hợp vi phạm nêu tại điểm 1 văn bản này; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của TCTD có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Vụ CSTT (để ph/h);
- NHNN CN tỉnh, TP (để ph/h);
- TTGSNH1, 4;
- Lưu: VP, TTGSNH2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Trần Đăng Phi