Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7014/VPCP-NN
V/v dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ về đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020; về căn cứ pháp lý của việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý loài ngoại lai xâm hại. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Chỉ thị đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, KH&CN, CT, TC, TT&TT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục