Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7004/VPCP-V.I
V/v giải quyết phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các (huyện Ba Vì, TP Hà Nội)

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 188/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 về kết quả giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các (trú tại thôn Trí Phú, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) liên quan đến khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với chồng Bà là ông Vũ Quang Thưởng và ý kiến của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2750/BQP-CT ngày 04 tháng 8 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các liên quan đến khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với chồng Bà là có cơ sở (trừ nội dung về tiền thưởng kèm theo Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới giải quyết xong việc truy tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì cho ông Vũ Quang Thưởng.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc trình cấp lại Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba và khắc phục việc ghi sai thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba đối với ông Vũ Quang Thưởng theo đúng quy định để trao cho gia đình Ông trong năm 2020.

3. Về việc không xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên có vi phạm liên quan đến vụ việc này do đã hết thời hiệu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc, công khai xử lý theo đúng quy định để có tác dụng ngăn chặn, hạn chế vi phạm tương tự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bà Cù Thị Các (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3); VTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy