Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6997/UBND-ĐT
V/v giao nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án đối với các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây;
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 354/TTr-SXD ngày 23/11/2016 của Sở Xây dựng (Kèm Biên bản họp ngày 07/11/2016 của liên Sở: Xây dựng - Giao thông vận tải - Công Thương - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính) báo cáo và đề xuất về việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố.

Về việc này, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 354/TTr-SXD ngày 23/11/2016 về việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố như sau:

1. Giao nhiệm vụ cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án chủ trì thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án đối với các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố. Riêng với chi phí khảo sát xây dựng, Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo quy định Điều 76 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13; Cơ quan quản lý về xây dựng thẩm định dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện các công việc được giao đảm bảo đúng quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn bản sẽ hết hiệu lực khi UBND Thành phố ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội” thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 về một số nội dung quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các Bộ: XD, TC, TP;
- Các Ban HĐND TP: KTNS, ĐT, PC;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản