Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6996/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1879/UBND-GTCN&XD ngày 17 tháng 7 năm 2023 về việc thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn I (Dự án), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền và thủ tục thực hiện đối với việc chấp thuận hoàn thành, quyết toán Dự án giai đoạn I đã thực hiện một số hạng mục của Dự án, hoàn thiện các nội dung đề xuất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 9 năm 2023; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo đúng quy định trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3). B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân