Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6962/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa sau khi giải thể Chi cục

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 1198/HQHT-NV của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nêu vướng mắc về việc thông quan hàng hóa trên hệ thống sau khi giải thể Chi cục, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo chưa hoàn thành thủ tục hải quan được bàn giao cho Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh tiếp quản xử lý, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh căn cứ thông tin khai báo trên tờ khai hải quan, hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu và chứng từ hồ sơ có liên quan do doanh nghiệp xuất trình để tiếp tục giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp trên hồ sơ giấy.

Việc thực hiện thủ tục hải quan trên hồ sơ giấy được thực hiện theo các bước tương ứng được hướng dẫn tại Phần VIII quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành