Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/GSQL-GQ2
V/v: bán hàng hóa cho DNCX khác

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô J1-J2, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 15501/PV-CV ngày 15/05/2014 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều kiện thanh lý hàng hóa của DNCX thực hiện theo quy định tại điểm 4, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), thủ tục thanh lý thực hiện theo quy định tại mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa hai DNCX thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, theo nội dung công văn số 5993/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2014 của Tổng cục Hải quan thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các DNCX không phải là quan hệ xuất nhập khẩu, do vậy hàng hóa mua bán giữa hai DNCX không thuộc đối tượng điều chỉnh của chính sách quản lý xuất nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính