Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỷ luật trong trường học

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tăng cường nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học theo quy định tại Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tại Hội nghị giao ban với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 01 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo báo cáo một số nội dung sau:

I. Tình hình triển khai xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học.

1. Việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong khuôn viên trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017;

2. Việc thực hiện quy định về tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường;

3. Việc thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ; tình hình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường;

4. Tình hình thực hiện tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, tập thể dục tại chỗ và hô các khẩu ngữ cho học sinh, sinh viên sau khi tập thể dục; việc xây dựng và sử dụng các công trình thể thao phục vụ cho việc tập luyện của học sinh, sinh viên.

II. Đề xuất, kiến nghị

Báo cáo của các đơn vị cần tập trung làm rõ công tác chỉ đạo triển khai, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, có số liệu minh họa (Theo phụ lục đính kèm) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) chậm nhất ngày 10/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Lê Thị Hằng, điện thoại: 0985111868, email: lehang@moet.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Chính phủ (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1:

Sở GD&ĐT: …………………..

BÁO CÁO SỐ LIỆU
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỀN NẾP, KỶ LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC

(Kèm theo Công văn số …../…… ngày… tháng……năm 2018 của ………)

TT

Nội dung

Trường Tiểu học

Trường THCS

Trường THPT, TTGDTX

Tỷ lệ%

1.

Tổng số trường học

 

 

 

 

2.

Số trường tổ chức cho học sinh thực hiện lao động tập thể, vệ sinh lớp học

 

 

 

 

3.

Số lượng trường thực hiện đúng quy định sử dụng và treo khẩu hiệu trong trường học

 

 

 

 

4.

Số lượng trường thực hiện quy định hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ

 

 

 

 

5.

Số lượng trường đã ban hành và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

 

 

 

 

6.

Số lượng trường thực hiện duy trì quy định tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và hô khẩu hiệu sau khi tập thể dục

 

 

 

 

7.

Số CBQL, nhà giáo, nhân viên vi phạm quy định, quy chế hoạt động của nhà trường trong 03 năm (2015, 2016, 2017)

 

 

 

 

8.

Số học sinh, sinh viên vi phạm quy định, quy chế hoạt động của nhà trường trong 03 năm (2015, 2016, 2017)

 

 

 

 

9.

Số trường đã tổ chức đối thoại giữa CBQL, nhà giáo với người học trong năm học

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 :

Trường ……….

BÁO CÁO SỐ LIỆU
TÌNH HÌNH  THỰC HIỆN NỀN NẾP, KỶ LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC

(Kèm theo CV số …../…… ngày… tháng ….. năm 2018 của…)

TT

Nội dung

Số lượng

Tỷ lệ%

1.

Tổng số học sinh, sinh viên

 

 

2.

Số lượng học sinh, sinh viên tham gia lao động tập thể, vệ sinh lớp học

 

 

3.

Số CBQL, nhà giáo, nhân viên vi phạm quy định, quy chế hoạt động của nhà trường trong 03 năm (2015, 2016, 2017)

 

 

4.

Số học sinh, sinh viên vi phạm quy định, quy chế hoạt động của nhà trường trong 03 năm (2015, 2016, 2017)

 

 

5.

Số lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục

 

 

 

TT

Nội dung

Có hoặc Không

thực hiện

1

Việc thực hiện hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ

 

2

Việc ban hành và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

 

3

Việc tổ chức đối thoại giữa CBQL, nhà giáo với người học trong năm học