Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/VPCP-CN
V/v khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 118/ĐS-KTKT ngày 17 tháng 01 năm 2020) về khó khăn, vướng mắc trong việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo tại văn bản số 476/VPCP-CN ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các bộ: KHĐT, TC, TP;
- UB QLVNN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng