Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6908/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét kiến nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 1232/TTr-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 8173/BTC-HCSN ngày 06 tháng 7 năm 2020) về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh hoạt động số 13 trong Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (ban hành kèm theo công văn số 2726/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ) thành: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan "Xây dựng quy định việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế từ năm 2022".

2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, bảo đảm kịp thời có thuốc chống lao sử dụng cho năm 2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ, Cơ quan thành viên UBQG45;
- Bảo hiểm Y tế Việt Nam;
- Bệnh viện Phổi TW (Văn phòng UBQG 45);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b), vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành