Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6894/VPCP-KGVX
V/v chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Văn phòng Chính phủ nhận được Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88), Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88 của các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre (Văn bản số 242/BC-ĐĐBQH ngày 04 tháng 8 năm 2020), Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản số 135/BC-ĐĐBQH ngày 15 tháng 7 năm 2020) gửi Chính phủ (bản chụp kèm theo).

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBVHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành