Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6888/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 1017/HQQNa-NV ngày 29/08/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vướng mắc về thực hiện chuyển cảng nhiều lần cho tàu nước ngoài nhập cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: Trường hợp tàu biển có kế hoạch chuyển cảng đến một cảng biển khác tại Việt Nam, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh hoặc Chi cục Hải quan nơi tàu rời đi tiếp nhận thông tin tàu chuyển cảng do cảng vụ hàng hải, hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu chuyển đến, lập phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng theo chỉ tiêu thông tin quy định của Bộ Tài chính gửi đến Chi cục Hải quan nơi tàu dự kiến đến”.

Hiện nay, việc khai báo làm thủ tục cho tàu biển trên Hệ thống một cửa quốc gia đã có chức năng lập phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng sau khi làm thủ tục cho tàu nhập cảnh tại cảng biển đầu tiên. Tổng cục Hải quan đang nâng cấp chức năng lập phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng trên Hệ thống cho các trường hợp tàu chuyển cảng tiếp đến các cảng biển khác tại Việt Nam. Trong khi hệ thống chưa hỗ trợ chức năng này, đề nghị cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện lập phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng bằng Giấy theo mẫu số 01 phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, để làm thủ tục cho tàu chuyển cảng theo đúng quy định tại Khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành