Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/UBDT-PC
V/v góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Luật trợ giúp pháp lý

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 2349/BTP-TGPL, ngày 07/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí với thể thức, bố cục và nội dung của dự thảo Quyết định, dự thảo Kế hoạch.

Trên đây là ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban Dân tộc gửi Quý Bộ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT(để b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 687/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Luật trợ giúp pháp lý do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 687/UBDT-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/07/2017
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Lê Sơn Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/07/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản