Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/GSQL-GQ2
V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nữ trang D & Q.
(Đ/c: Số 9 Cát Bi- Hải An - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 136/2014 XNK-DQ ngày 15/5/2014 của Công ty TNHH Nữ Trang D & Q về việc đề nghị được hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đối với thảm có chứa bụi kim loại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành, mặt hàng kim loại quý xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do vậy, Công ty cần xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi xuất khẩu mặt hàng là phế liệu kim loại quý có chứa trong thảm trải sàn.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm tất cả các động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu.

Do vậy, trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép Công ty được xuất khẩu mặt hàng là phế liệu kim loại quý có chứa trong thảm trải sàn thì Công ty có trách nhiệm xác định tên hàng, mã số HS, trị giá,...để khai trên tờ khai hải quan và để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nữ trang D & Q biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính