Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/VPCP-QHQT
V/v Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, sử dụng vốn viện trợ của CP Việt Nam dành cho CP Lào

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại các văn bản: số 11530/UBND-THKH ngày 30 tháng 8 năm 2019 và số 369/UBND-THKH ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc điều chỉnh Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn (Dự án), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7084/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 9 năm 2019), Tài chính (văn bản số 13885/BTC-QLN ngày 15 tháng 11 năm 2019, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào) chủ trì, phối hợp các cơ quan làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các đề xuất nêu tại văn bản số 11530/UBND-THKH ngày 30 tháng 9 năm 2019 và văn bản số 369/UBND-THKH ngày 09 tháng 01 năm 2020, thống nhất ý kiến, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2020. Lưu ý báo cáo làm rõ các nội dung: (i) khả năng tiếp nhận, vận hành của phía Lào trong trường hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 để sớm bàn giao công trình hoàn chỉnh cho phía Lào; (ii) khả năng thu xếp vốn viện trợ để hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác đào tạo, nâng cao đội ngũ y bác sỹ của Lào; (iii) khả năng cân đối vốn viện trợ để bố trí cho dự án trong trường hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2; (iv) kế hoạch triển khai công tác đào tạo cho phía Lào của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (tài liệu kèm theo);
- Thủ tướng, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, Vụ TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng