Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 686/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại mặt hàng tã giấy

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan Bình Dương

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/KC-HQ ngày 18/1/2012 của Công ty TNHH Kimberly-Clark VN về việc phân loại không thống nhất mặt hàng tã giấy Huggies, băng vệ sinh phụ nữ dạng nút, tấm, miếng... tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng và Chi cục Hải quan Sóng Thần từ ngày 1/1/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, thì nhóm 96.19 gồm: "Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, băng mọi vật liệu".

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và đối chiếu với mặt hàng thực tế nhập khẩu để thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang