Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/GSQL-GQ1
V/v: thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 30/5/2014, Bộ Công Thương có công văn số 4719/BCT-KHCN gửi Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của liên Bộ Công Thương - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan sao gửi công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 30/5/2014 dẫn trên (gửi kèm) đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để nghiên cứu thực hiện. Riêng đối với loại hình “Nhập sản xuất xuất khẩu”, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Công Thương và sớm có hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn