Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/VPCP-CN
V/v Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 12634/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019) về Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch (Đề án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, xem xét sự cần thiết của việc phê duyệt Đề án, trên cơ sở các quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đang được lập, phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, VH-TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục