Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6792/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tem rượu đã dán trên chai rượu NK khi làm thủ tục tái xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2798/HQBD-GSQL ngày 31/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xử lý tem rượu đã dán trên các chai rượu nhập khẩu khi làm thủ tục tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý tem rượu nhập khẩu đã dán trên các chai rượu khi tái xuất

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện việc tiêu hủy toàn bộ số tem rượu nhập khẩu đã dán trên các chai rượu tái xuất; giám sát quá trình tiêu hủy và cùng với người khai hải quan lập Biên bản chứng nhận việc tiêu hủy tem; báo cáo số lượng tem, số seri tem đã hủy về Tổng cục Hải quan (qua Cục Tài vụ - Quản trị và Cục Cục Giám sát quản lý về hải quan) để theo dõi.

2. Về thủ tục tái xuất hàng hóa

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2015 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TVQT (để theo dõi t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành