Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6752/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (kèm theo), trả lời địa phương để triển khai, thực hiện; những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ thì báo cáo Thường trực Chính phủ, trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo công văn số 6752/VPCP-QHĐP ngày 17 tháng 7 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng khắc phục những vướng mắc như: bỏ quy định về trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi nhận chuyển quyền sử dụng đất; nâng hạn mức giao đất nông nghiệp; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đồng Tháp

2.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013; sửa đổi khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai quy định về danh mục các dự án phải thu hồi do HĐND tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên, theo điều khoản này lại không có danh mục các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.

Long An, Thanh Hóa, Phú Thọ

3.

Đề nghị bổ sung trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Thừa Thiên-Huế

4.

Đề nghị giải quyết bất cập giữa Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 để khắc phục hạn chế về ưu đãi giao đất và cho thuê đất trong thực hiện chính sách xã hội hóa lĩnh vực giáo dục.

Bình Dương

5.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2017/NĐ-CP để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Phú Thọ

6.

Đề nghị sớm sửa đổi chính sách quản lý đất đai để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cũng như tạo động lực thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Quảng Ngãi

7.

Đề nghị thí điểm cho thuê với thời hạn từ 30 năm đến 50 năm để tích tụ ruộng đất phát triển trang trại nông nghiệp công nghệ cao.

Bắc Ninh

8.

Đề nghị sớm ban hành cơ chế, chính sách cho việc thực hiện thí điểm tập trung, tích tụ ruộng đất.

Thái Bình, Quảng Nam

9.

Đề nghị hướng dẫn xử lý những vấn đề bất cập, tồn tại khi xây dựng chính sách mới phải đảm bảo sự ổn định trong đền bù, GPMB các dự án.

Bình Định

10.

Đề nghị sớm ban hành Nghị định về lấn biển.

Cà Mau

11.

Đề nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp phép nhấn chìm và giao khu vực biển, phê duyệt quy hoạch sử dụng không gian biển.

Bình Thuận

12.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 25/10/2013.

Đồng Tháp

13.

Đề nghị mở rộng thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, theo khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013.

Vĩnh Long

14.

Đề nghị xây dựng bản đồ cảnh báo về sạt lở đất, núi cho các tỉnh miền núi và tỉnh Lai Châu.

Lai Châu

15.

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).

Bà Rịa - Vũng Tàu

16.

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

Bình Phước

17.

Đề nghị giải quyết các vấn đề bức xúc, còn tồn tại do phát tán khói, bụi, bụi tro xỉ thải ra, nước thải, gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Bình Thuận

18.

Đề nghị hướng dẫn việc lưu trữ nguồn gen bản địa phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Thanh Hóa