Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6723/VPCP-V.I
V/v kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh “mất tích”

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5105/BTC-TCHQ ngày 04 tháng 5 năm 2018 về kết quả xử lý cán bộ, công chức có liên quan đến vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh “mất tích”, ý kiến của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2984/BNV-CCVC ngày 02 tháng 7 năm 2018; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trong việc để 213 Container hàng hóa quá cảnh “mất tích”, xem xét có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp, đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng; Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6723/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh mất tích do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6723/VPCP-V.I
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/07/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Duy Hưng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản