Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6720/TCHQ-QLRR
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 567/HQTTH-NV ngày 03/6/2014 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc áp dụng thời hạn nộp thuế; qua kiểm tra thông tin trên hệ thống cho thấy như sau:

1. Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An (MST: 3300547575) không đáp ứng điều kiện được ân hạn thuế 275 ngày do Cục Hải quan Thừa Thiên Huế chưa nhập đủ thông tin về cam kết thanh toán qua Ngân hàng (thông tin về ngày hiệu lực của cam kết) trên hệ thống thông tin Quản lý rủi ro (Riskman).

2. Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát (MST: 3300542464) không đáp ứng điều kiện được ân hạn thuế 275 ngày do Cục Hải quan Thừa Thiên Huế nhập sai mã hành vi vi phạm của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quản lý vi phạm (QLVP14).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) đã trực tiếp thông báo cho Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Trong quá trình áp dụng, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Ban Quản lý rủi ro hải quan (đồng chí Tào Văn Nghi, điện thoại: 0439.440.833 - máy lẻ: 9606, di động: 0907355559) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa