Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/QLLĐNN-VP
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài:

1. Tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020.

2. Tạm dừng các hoạt động trực tiếp tuyển chọn, đào tạo người lao động, các sự kiện tập trung đông người đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020; khuyến khích thực hiện thông qua hình thức trực tuyến.

3. Chủ động thiết lập các kênh thông tin, đầu mối liên lạc với người lao động do doanh nghiệp đưa đi, tiếp tục tuyên truyền, động viên người lao động đang làm việc ở nước ngoài yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch Covid-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch Covid-19; phối hợp với các bên liên quan tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để báo cáo);
- Trung tâm lao động ngoài nước (để thực hiện);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Cục (để phối hợp);
- Các Ban QLLĐ VN ở nước ngoài;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sĩ Dũng