Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6687/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc lấy mẫu khí hỏa lỏng

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0907/HQBRVT-TXNK ngày 02/04/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc lấy mẫu gửi phân tích của các mặt hàng khí hóa lỏng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan về quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu theo đó: Việc lấy mẫu PTPL được hướng dẫn tại Phụ lục I “Hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích”. Tuy nhiên, tại phụ lục này không đề cập cụ thể đối với việc lấy mẫu mặt hàng khí hóa lỏng bởi việc lấy mẫu mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8355:2010 (ASTM D 1265-05).

Để giải quyết vướng mắc trong lấy mẫu của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các mặt hàng khí hóa lỏng trước mắt, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê dụng cụ lấy mẫu. Về lâu dài, nếu thường xuyên có yêu cầu phân tích đối với các mặt hàng trên, đề nghị đơn vị xin cấp kinh phí mua sắm dụng cụ lấy mẫu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan (Trung tâm PTPL hàng hóa XNK) để được xử lý cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh (để t/h);
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng