Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6682/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc cập nhật thông tin ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp công văn số 1857/HQHCM-QLRR ngày 29/05/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc cập nhật thông tin ân hạn thuế 275 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hệ thống:

a) Tại thời điểm trước ngày 15/05/2014, khi công chức cập nhật thông tin về điều kiện ân hạn thuế, theo thiết kế của Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, các thông tin do công chức hải quan tại Chi cục nhập vào Hệ thống sẽ được gửi qua hệ thống đến Phòng Quản lý rủi ro để phê duyệt các thông tin đó, nếu sau ngày 15/05/2014 các thông tin đó vẫn hiển thị trên màn hình duyệt thông tin của lãnh đạo Phòng Quản lý rủi ro thì lãnh đạo Phòng Quản lý rủi ro vẫn phê duyệt tiếp cho đến hết thông tin gửi.

b) Tại thời điểm ngày 15/05/2014, Hệ thống thông tin quản lý rủi ro đã được nâng cấp theo quy trình mới, cho phép lãnh đạo Chi cục trực tiếp phê duyệt các thông tin về doanh nghiệp do công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cập nhật vào hệ thống. Vì vậy, kể từ sau ngày 15/05/2014, các thông tin do công chức hải quan cấp Chi cục cập nhật và gửi duyệt sẽ hiển thị trên màn hình duyệt thông tin của lãnh đạo Chi cục.

2. Các thông tin về Công ty TNHH May Wax Jean Vina (MST 0304212398) được Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cập nhật và gửi duyệt vào đúng thời điểm hệ thống đang nâng cấp, nên có sự hiển thị không chính xác trên màn hình gửi duyệt (hiển thị lặp lại 03 lần). Tổng cục (Ban Quản lý rủi ro) đã kịp thời giải đáp và trực tiếp hướng dẫn xử lý các vướng mắc nêu trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh qua điện thoại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTC (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG
BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG
BAN
Bùi Thái Quang