Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6678/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu
nộp thừa

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội - Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 62/CV-2014 ngày 27/5/2014 của Công ty CP tích hợp Hệ thống NASA về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định khoản thuế GTGT nộp thừa và đơn vị xử lý khoản nộp thừa

Khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu 179.802.530 đồng của Công ty CP tích hợp hệ thống NASA nộp vào tài khoản của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội mở tại KBNN Quận Thanh Xuân thuộc trường hợp nộp thừa. Vì vậy, công ty sẽ được hoàn lại khoản thuế GTGT nêu trên.

Về thẩm quyền hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa, Tổng cục Hải quan có công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 và công văn số 6275/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội là đơn vị có thẩm quyền hoàn khoản thuế GTGT nêu trên cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 14/5/2014, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đã có công văn số 663/HQBHN - QLT xác nhận khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa để Công ty liên hệ với Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm giải quyết hoàn thuế.

Vì vậy, trong hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa, đề nghị Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thu hồi bản chính công văn số 663/HQBHN - QLT nêu trên hoặc công văn xác nhận chưa hoàn khoản thuế nộp thừa của Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm.

2. Về hồ sơ hoàn thuế GTGT:

Hồ sơ hoàn thuế GTGT được quy định tại khoản 3 Điều 26 Thông tư 128/2013/TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội - Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP tích hợp hệ thống NASA - Số 285, đường K2, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (thay văn bản trả lời);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng