Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6672/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym.
(66/12/4 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 1450/PC-VPCP ngày 07/10/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 190923/CV-BIOZYM ngày 23/9/2019 của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym phản ánh vướng mắc về hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/9/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-HQKV3 về việc hoàn tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu theo đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym với số tiền là 410.840.118 đồng (trong đó: thuế nhập khẩu 373.491.016 đồng, thuế GTGT 37.349.102 đồng). Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng